Awtoulag kesiş awtoulag şöhle turbasy üçin lazer kesmek çözgüdi

Awtoulag kesiş awtoulag şöhle turbasy üçin lazer kesmek çözgüdi

Koreýadaky awtoulag şöhleleri üçin lazer kesmek çözgüdi

Altyn lazerden kesilen awtoulag şöhleli lazer kesilen ergin

Süýümli lazer turbasyny kesýän maşynlargaýtadan işlemegiň aýratyn artykmaçlygyna eýeAwtoulag şöhleleri(awtoulag çyzgylary), sebäbi olary ulanýan her bir ulagyň durnuklylygyna we howpsuzlygyna aýgytly goşant goşýan çylşyrymly komponentlerdir.Şonuň üçin taýýar önümiň hili möhüm ähmiýete eýe.Ulagyň içindäki aýratyn şöhleler hökmünde, gapdal çaknyşyk ýüze çykan halatynda ýolagçy bölümini gysmazlygy üpjün edýärler.“Cross Car” şöhleleri rul, howa ýassygy we tutuş dolandyryş paneli hem goldaýar.Modeliň görnüşine baglylykda bu esasy komponenti polatdan ýa-da alýuminden öndürip bileris we lazer kesiji maşyn bu materiallary kesmek üçin gowy işleýär.

 

metal turba üçin lazer kesiji maşyn

 

Hyundai Motor Company, awtoulaglarda we ondan soňky döwürde ömürboýy hyzmatdaş bolmaga çalyşýan Koreýada meşhur awtoulag kompaniýasydyr.Eredilen demirden taýýar awtoulaglara çeşmeleri aýlamaga ukyply innowasion iş gurluşy bolan Hyundai Motor Group-a ýolbaşçylyk edýän kompaniýa.Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we enjamlaryny kämilleşdirmek üçin kompaniýa turba lazer kesýän maşyny hödürlemek kararyna geldi.

Müşderiniň talaplary

metaldan ýasalan lazer kesiji maşyn

1. Müşderiniň önümi awtoulag pudagy üçin turbadyr we oňa köpçülikleýin we awtomatiki gaýtadan işlemek zerur.

2. Turbanyň diametri 25A-75A

3. Taýýar turbanyň uzynlygy 1,5 m

4. parym turbanyň uzynlygy 8m

5. Lazer kesilenden soň, egilmek we basmak üçin robot golunyň taýýar turbany gönüden-göni alyp biljekdigini soraýar;

6. Müşderiniň lazer kesmegiň takyklygy we netijeliligi üçin talaplary bar we iň ýokary gaýtadan işleýiş tizligi 100 R / M-den pes bolmaly däldir;

7. Kesiş bölüminde gabyk bolmaly däldir

8. Kesilen tegelek ajaýyp tegelege ýakyn bolmaly

Altyn lazeriň çözgüdi

Seresaplylyk bilen öwrenenimizden soň, awtoulaglaryň şöhlelerini kesmek talaplarynyň çözgüdini tapmak üçin Ylmy barlaglar bölümini we önümçilik müdirimizi öz içine alýan ýörite gözleg toparyny döretdik.

 

P2060A esasynda, 8 uzynlykdaky turbany kesmek we awtomatiki ýüklemek talaplaryna laýyk gelýän bir P2080A turba lazer kesiji maşyny düzdük.

awtoulag şöhle turbasy üçin lazer kesiji

                                                                                                                                                                                                                             Turbany lazer kesýän maşynP2080A

 

Material ýygnamak gutarandan soň, turbany ele almak üçin bir robot goly goşuldy.Kesmegiň takyklygyny üpjün etmek üçin, her bölegi kesmezden ozal robot goly bilen berk gysmaly.

polat turba cnc urýan maşyn

Kesilenden soň, robot goly turbany basmak we egmek üçin soňraky proseduralara ýetirer.

Egri turbanyň deşikleri3D robot lazer kesiji maşyn.

 

Özbaşdak çözgüt tapyň!

Görşüňiz ýaly, ulanmagyň köp usuly barLASER TUBE KESMEK Maşynawtomatiki önümçilik liniýasyny amala aşyrmak.Indi, özleşdirilen çözgüdiňizi almagyň we mümkinçilikleri öwrenmegiň wagty geldi.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň