Senagat dinamikasy |GoldenLaser

Senagat dinamikasy

 • Metal lazer kesmegiň ýanmagyndan nädip saklanmaly?

  Metal lazer kesmegiň ýanmagyndan nädip saklanmaly?

  Süýümli lazer kesiji maşyn bilen metal materiallary kesenimizde, ýakylanda ýüze çykýar.Näme etmeli?Lazer kesmegiň lazer şöhlesini eritmek üçin material ýüzüne gönükdirýändigini bilýäris we şol bir wagtyň özünde lazer şöhlesi bilen birleşdirilen gysylan gaz, eredilen materialy partlatmak üçin ulanylýar, şol bir wagtyň özünde lazer şöhlesi material bilen belli bir derejede hereket edýär. kesiş ýeriniň belli bir görnüşini emele getirmek üçin traýektoriýa.Aşakdaky amal yzygiderli gaýtalanýar ...
  Koprak oka

  17-2023-nji oktýabr

 • Awtoulag pudagynda lazer tehnologiýasynyň ulanylyşy we ösüşi

  Awtoulag pudagynda lazer tehnologiýasynyň ulanylyşy we ösüşi

  Häzirki wagtda lazer gaýtadan işleýän pudakda, lazer kesmek lazer gaýtadan işleýän pudakda amaly paýyň azyndan 70% -ini tutýar.Lazer kesmek ösen kesiş amallaryndan biridir.Köp artykmaçlyklary bar.Takyk önümçilik, çeýe kesmek, ýörite görnüşli gaýtadan işlemek we ş.m. amala aşyryp biler we bir gezeklik kesmegi, ýokary tizligi we ýokary netijeliligi amala aşyryp biler.Sol ...
  Koprak oka

  Iýul-04-2023

 • Powerokary güýçli lazer kesmek meselesini çözmek: Umumy meseleler we täsirli çözgütler

  Powerokary güýçli lazer kesmek meselesini çözmek: Umumy meseleler we täsirli çözgütler

  Galyň metal örtük ukybyna, presto kesiş tizligine we has galyň plitalary kesmäge meňzeş artykmaçlyklary bilen ýokary kuwwatly süýümli lazer kesmek bu isleg bilen uly hormatlandy.Şeýle-de bolsa, ýokary kuwwatly süýümli lazer tehnologiýasy henizem meşhurlygyň başlangyç tapgyrynda, käbir operatorlar ýokary güýçli süýümli lazer böleklerinde hakykatdanam känbir tanalmaýarlar.Powerokary kuwwatly süýümli lazer maşyn tehnigi ...
  Koprak oka

  Fewral-25-2023

 • 10000W + süýümli lazer bilen poslamaýan polatdan lazer kesmek barada 4 maslahat

  10000W + süýümli lazer bilen poslamaýan polatdan lazer kesmek barada 4 maslahat

  Technavio-yň pikiriçe, dünýädäki süýümli lazer bazary 2021-2025-nji ýyllarda ABŞ-nyň 9,92 milliard dollaryna barabar bolar we çak edilýän döwürde ýyllyk ösüş depgini takmynan 12% bolar.Hereketlendiriji faktorlar ýokary kuwwatly süýümli lazerlere bazaryň isleginiň ýokarlanmagyny öz içine alýar we “10,000 watt” soňky ýyllarda lazer pudagynyň iň gyzgyn nokatlaryna öwrüldi.Bazaryň ösüşine we ulanyjy zerurlyklaryna laýyklykda, Golden Laser ha ...
  Koprak oka

  Apr-27-2022

 • 2022-nji ýylda ýokary güýçli lazer kesmek VS plazma kesmek

  2022-nji ýylda ýokary güýçli lazer kesmek VS plazma kesmek

  2022-nji ýylda ýokary kuwwatly lazer kesiji maşyn plazma kesiş döwrüni açdy powerokary kuwwatly süýümli lazerleriň meşhurlygy bilen süýümli lazer kesiji maşyn galyňlyk çäginden çykmagy dowam etdirýär, galyň metaldaky plazma kesiji maşynyň paýyny artdyrýar tabaklary gaýtadan işlemek bazary.2015-nji ýyla çenli Hytaýda ýokary güýçli lazerleriň öndürilmegi we satuwy pes, galyň metal ulanylanda lazer kesilmegi l ...
  Koprak oka

  -Anwar-05-2022

 • Lazer maşynlary baradaky bilimlere çalt syn

  Lazer maşynlary baradaky bilimlere çalt syn

  Lazer kesýän maşyny satyn almazdan ozal bilmeli zatlaryňyz bir makalada Ok!Lazer näme? Gysgaça aýdylanda, lazer materiýanyň tolgunmagy netijesinde öndürilýän ýagtylykdyr.Lazer şöhlesi bilen köp iş edip bileris.Şu wagta çenli 60 ýyldan gowrak ösüş boldy.Lazer tehnologiýasynyň uzak taryhy ösüşinden soň, lazer dürli pudak goşundylarynda ulanylyp bilner we iň rewolýusiýa ulanylyşy ...
  Koprak oka

  21-2021-nji oktýabr

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • >>
 • Sahypa 1/8
 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň