Senagat dinamikasy

 • 10000W + süýümli lazer bilen poslamaýan polatdan lazer kesmek barada 4 maslahat

  10000W + süýümli lazer bilen poslamaýan polatdan lazer kesmek barada 4 maslahat

  Technavio-yň pikiriçe, dünýädäki süýümli lazer bazary 2021-2025-nji ýyllarda ABŞ-nyň 9,92 milliard dollaryna barabar bolar we çak edilýän döwürde ýyllyk ösüş depgini takmynan 12% bolar.Hereketlendiriji faktorlar ýokary kuwwatly süýümli lazerlere bazaryň artýan islegini öz içine alýar we “10,000 watt” soňky ýyllarda lazer pudagynyň iň gyzgyn nokatlaryna öwrüldi.Bazaryň ösüşine we ulanyjy zerurlyklaryna laýyklykda, Golden Laser ha ...
  Koprak oka

  Apr-27-2022

 • 2022-nji ýylda ýokary güýçli lazer kesmek VS plazma kesmek

  2022-nji ýylda ýokary güýçli lazer kesmek VS plazma kesmek

  2022-nji ýylda ýokary güýçli lazer kesiji maşyn plazma kesiş döwrüni açdy powerokary kuwwatly süýümli lazerleriň meşhurlygy bilen süýümli lazer kesiji maşyn galyňlyk çäginden geçmegi dowam etdirýär we galyň metaldaky plazma kesiji maşynyň paýyny artdyrýar tabaklary gaýtadan işlemek bazary.2015-nji ýyla çenli Hytaýda ýokary güýçli lazerleriň öndürilmegi we satuwy pes, galyň metal ulanylanda lazer kesilmegi l ...
  Koprak oka

  -Anwar-05-2022

 • Lazer maşynlary baradaky bilimlere çalt syn

  Lazer maşynlary baradaky bilimlere çalt syn

  Lazer kesýän maşyny satyn almazdan ozal bilmeli zatlaryňyz bir makalada Ok!Lazer näme? Gysgaça aýdylanda, lazer materiýanyň tolgunmagy netijesinde öndürilýän ýagtylykdyr.Lazer şöhlesi bilen köp iş edip bileris.Şu wagta çenli 60 ýyldan gowrak ösüş boldy.Lazer tehnologiýasynyň uzak taryhy ösüşinden soň, lazer dürli pudak goşundylarynda ulanylyp bilner we iň rewolýusiýa ulanylyşy ...
  Koprak oka

  21-2021-nji oktýabr

 • Lazer kesýän tozan

  Lazer kesýän tozan

  Lazer kesýän tozan - Ahyrky çözgüt Lazer kesýän tozan näme?Lazer kesmek, kesiş wagtynda materialy derrew bugaryp bilýän ýokary temperaturaly kesiş usulydyr.Bu amalda, kesilenden soň tozan görnüşinde howada galar.Lazer kesýän tozan ýa-da lazer kesýän tüsse ýa-da lazer tüssesi diýdik.Lazer kesýän tozanyň täsiri nähili?Köp önümleri bilýäris ...
  Koprak oka

  Awgust-05-2021

 • Lazer kesilen metal alamatlary

  Lazer kesilen metal alamatlary

  Lazer kesilen metal alamatlary Metal alamatlaryny kesmek üçin haýsy maşyn gerek?Metal alamatlary kesmek bilen meşgullanmak isleseňiz, metal kesmek gurallary gaty möhümdir.Onda, metal kesmek üçin haýsy metal kesiji maşyn iň gowusy?Suw uçary, plazma, görýän maşyn?Asla ýok, iň gowy metal alamatlary kesýän maşyn, süýümli lazer çeşmesini esasan dürli metal list ýa-da metal turbalar üçin ulanýan demir lazer kesýän maşyn ...
  Koprak oka

  Iýul-21-2021

 • Oval Tube |Lazer kesmek çözgüdi

  Oval Tube |Lazer kesmek çözgüdi

  Oval Tube |Lazer kesmek çözgüdi - Oval turbany polat gaýtadan işlemegiň doly tehnologiýasy Oval turba we ýumurtga turbalarynyň görnüşi näme?“Oval Tube”, dürli ulanylyşyna görä, elliptik polat turbalary, bökdençsiz elliptik polat turbalary, tekiz elliptik polat turbalary, galvanizli elliptik polat turbalary, dürli görnüşli ýumurtga turbasydyr. , tekiz elliptik polat turbalar, yzygiderli elliptik ...
  Koprak oka

  Iýul-08-2021

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • >>
 • Sahypa 1/8
 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň