Bazar tory

“Altyn lazer” global hyzmatdaşlyk ulgamy

Çykdajylydygyny subut etmegi ýüregine düwdiMetal lazer kesiji maşynweKebşirleýji maşynAdaty pudagyň ösüşine ýolbaşçylyk etmek we öňe sürmek üçin 100-den gowrak dürli ýurtda we sebitde satuw we hyzmat torlaryny döretdik.

Marketing

16 ýyldan gowrak ösüş, altyn lazer bazarda gowy abraý gazandyrýar, lazer kesýän maşynymyzy ulanyp, 120-den gowrak dürli ýurt we etrap müşderisi.

Ösüş

“Altyn lazer” lazer kesýän maşynlary ösdürmekde takmynan 100 şahadatnama we patent hukugyna eýe.

Önümçilik

Materiallary satyn almakdan, önümçilik we gaýtadan işlemekden we müşderiniň tarapyna gowy hilli enjamy üpjün edýän ýüküň öňünden soňky gözden geçirişden berk önümçilik hiline gözegçilik ulgamy.

.Yllar
2005-nji ýyldan bäri
+
60 gözleg we barlag
IŞLERI OF No.OK
GYSGAÇA METERLER
Zawod gurluşygy
ABŞ dollary
2019-njy ýylda satylýar

Müşderiler näme diýýär?

"Lazer kesýän maşyny tapmaga kömek edeniňiz üçin sag boluň, hili hem gowy."

- KELLY MURRY
 

"Meseläni düzeltmek üçin bize onlaýn ýol görkezmek üçin tehniki gaty sabyrly".

- JEREMI LARSON
 

"Hytaýda meşhur marka, hil, biz halaýarys!"

- ERIC HART
 

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň