Tehniki goldaw

ALTYN LASER Hünärmen Tehniki goldaw

 

Seresaplylyk we kämillik hyzmatyny üpjün etmek üçin diňe bir öňünden satuw, satuw we satuwdan soňky hyzmat ulgamlary däl, eýsem aşakdaky ugurlarda hemmetaraplaýyn dolandyryş alyp barýarys:

 

Ilki bilen, müşderi faýllaryny dolandyrmak

 

1. Her bir müşderiniň, altyn lazeriň satuwdan soňky hyzmat maglumat maglumatlary gaýtadan işlemek ulgamynda öz faýly bar, şonuň üçin programma üpjünçiliginiň öz wagtynda täzelenmegini üpjün edip biler;

2. Her bir hyzmat işi (tehniki hyzmat, gaýdyp barmak, müşderiniň kanagatlandyryşy we ş.m.) jikme-jik ýazylýar we islän wagtyňyz soralyp we analiz edilip bilner.Müşderi enjamlarynyň tehniki hyzmat ýazgylaryny wagtal-wagtal sanap, ulanyjylar üçin laýyk teklipleri beriň.

 

Ikinjiden, berk tehniki topary dolandyrmak

 

1. Altyn lazeriň satuwdan soňky hyzmat işgärleriniň her biri kollej derejesini ýa-da ondan ýokary derejesini alýar we satuwdan soňky hyzmat gullugynyň her bir işgäri uzak möhletleýin içerki taýýarlygy geçdi we işlemek üçin kepilnama almazdan ozal tehnologiýa baha beriş ulgamymyzy geçdi.

2. Müşderileriň gyzyklanmalary elmydama birinji ýerde durýar we her bir müşderä ideg etmek we hormatlamak sarsmaz jogapkärçilikdir.Şikaýatlaryň kabul edilmeginden başlap, ýerdäki hyzmatlara çenli müşderiniň her haýyşynyň altyn lazer bilen doly tölenjekdigini kepillendirýäris.

3. Altyn lazer hyzmat merkezi, satuwdan soňky hyzmat işgärleri tehniki taýýarlyk, tehniki bilimleri täzelär we hyzmat endiklerini ýokarlandyrar.

4. Müşderi hyzmatynyň yzygiderli gowulaşmagyny üpjün etmek üçin, ulanyjylaryň üznüksiz kanagatlanarly hyzmatlary alyp biljekdigini üpjün etmek üçin iň amatly we zehinli adamlaryň diri galmagy üçin bäsdeşlik mehanizmini we zehin ätiýaçlyk mehanizmini döretdik.

 

Üçünjiden, standart hyzmat ediş özüni alyp barşyny dolandyrmak

 

1. Kompaniýa, hyzmat etabynyň standartlaşdyrylmagyny we hyzmat proseduralarynyň we hyzmatlarynyň hünär taýdan tertipli bolmagyny üpjün etmek üçin bitewi özüňi alyp baryş kody we baha beriş kriteriýalaryny döretdi.Şahsy tapawutlar sebäpli ýüze çykýan hyzmatlaryň hili peselýär we öňüni alýar.

2. Kompaniýa köp taraply hyzmat gözegçilik ulgamyny döretdi.Professional etikany we hyzmat kadalaryny bozýanlara agyr jeza berler.

Dördünjiden, maglumat kanallaryny dolandyrmak

 

1. Müşderiler biziň bilen telefon, faks, hat, e-poçta we web sahypasy habary ýaly dürli kanallar arkaly habarlaşyp bilerler.

2. Altyn lazer müşderi hyzmat merkezi ýokardaky kanallara hakyky wagtda üns berýär.Müşderiniň maslahaty, arz-şikaýatlary we beýleki talaplary gysga wagtda yzyna berler we müşderiniň göwnünden turmagy ýokarlandyrmaga çalyşýar.

 

tehniki goldaw


Usershli ulanyjylara has gowy hyzmat etmek we ulanyjylara lazer enjamlary önümlerine howpsuz we aladasyz maýa goýmak üçin altyn lazer ulanyjylara satuwdan soň gowy hyzmat berer.

 

Satuwdan soňky hyzmat maglumatlary gaýtadan işlemek ulgamyny döretdik we müşderileriň soraglaryny, arz-şikaýatlaryny we abatlaýyş talaplaryny kabul etmek we müşderilere gije-gündiziň dowamynda 24 sagat gözegçilik etmek üçin satuwdan soňky hyzmat liniýasyna eýe bolduk.Müşderilerimiz aşakdaky hyzmatlardan lezzet alyp bilerler:

 

1. Satyn alnan senesinden başlap, durmuş üçin mugt programma üpjünçiliginiň täzelenmelerinden lezzet alyň.

 

2. Maşyn gelenden soň, tehniki işgärlerimiz ulanyjylara enjamlary ussatlyk bilen dolandyryp bilmekleri üçin ilkinji gezek gurnamak, işe girizmek we tehniki taýýarlyk bererler.Müşderi gol çekip, tassyklansoň, okuw gutaryp biler;

 

3. Täze maşyn gurnamak we okuw 2-3 günüň dowamynda tamamlanandan soň, Altyn lazer müşderi hyzmat merkezi müşderini yzyna çagyrar.Yza çagyryş aşakdaky taraplary öz içine alýar:
a) Enjamlar oturdyldy we işe girizildi, enjamdan kanagatlanýarsyňyzmy?
b) Müşderi amal usulyny özleşdirdi ýa-da özbaşdak işläp bilýärmi, haýsy kömek gerek?
ç) Okuw inereneriniň işinden kanagatlanýarsyňyzmy?
d) Satuwdan soňky inerener 400-969-9920 müşderi hyzmat merkeziniň satuw jaňyndan soň müşderä habar berýärmi?

 

4. Yza gaýdyp geliş ýagdaýyna görä, haýsydyr bir mesele bar bolsa, müşderi hyzmat merkezi çözmek üçin çäreleri görmek üçin müşderi hyzmat tehniki inerenerine ýa-da tälim inerenerine habar berer.Eger henizem çözülip bilinmese, çözmäge kömek etmek üçin degişli tehnologiýa gözleg we ösüş bölümlerine "iş aragatnaşyk haty" seslenmesini ibereris.Gurlup gutarandan soň, müşderi hyzmat merkezi müşderilere gaýdyp geler.

 

5. Müşderileriň artykmaçlyklaryny hasam artdyrmak we “Altyn lazer” hyzmatynyň yzygiderli gowulaşmagyny üpjün etmek üçin her bir müşderi üç gezekden köp jaň alar, olar:

a) Täze maşyn gurnamak okuwy gutarandan üç gün soň;
b) Üç aý geçenden soň, täze maşyn gurmak okuwyndan soň;
ç) müşderiniň abatlamak ýa-da satuwdan soňky hyzmaty;
d) şol bir görnüşdäki maşyn üçin gaýdyp barmak saparlaryny almak we gowulaşdyrmak gözlemek;

 

6. Altyn lazer hyzmat merkeziniň telefony 400-969-9920 mugt hyzmat jaňy müşderileriň soraglaryny, şikaýatlaryny we abatlaýyş talaplaryny kabul eder we müşderi hyzmat merkezi satuwdan soň inersenerleri saýt abatlamak üçin iberiler.Altyn lazer hyzmat ediş nokatlaryndan 300 km uzaklykda ýerleşýän müşderilere, satuwdan soň in engineenerleriň arz-şikaýatlary alandan 24 sagadyň dowamynda ýerinde hyzmat etjekdigine söz berýäris;satuwdan soňky hyzmat nokadyndan 300 km uzaklykda ýerleşýän müşderiler, satuwdan soňky inersenerler 72 sagadyň dowamynda arzany kabul ederler;daşary ýurtly müşderiler üçin 10 sagadyň dowamynda jogap bereris, 72 sagadyň dowamynda abatlaýyş hyzmatlaryny ederis.

Hyzmatdan soň gerek!

altyn lazer maşyn seriýasy

Hyzmatdan soň bize e-poçta ibereniňizde, “Machine Series” belgisini bermegiňizi haýyş edýäris!

 


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň