Koreýadaky ýangyn turbageçirijisi üçin doly awtomatiki süýümli lazer turbasyny kesýän maşyn çözgüdi

Koreýadaky ýangyn turbageçirijisi üçin doly awtomatiki süýümli lazer turbasyny kesýän maşyn çözgüdi

Dürli ýerlerde akylly şäherleriň gurluşygynyň çaltlaşmagy bilen, adaty ýangyndan goramak akylly şäherleriň ýangyndan goramak isleglerini kanagatlandyryp bilmez we ýangynyň öňüni almak we gözegçilik etmegiň “awtomatlaşdyryş” talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zatlaryň tehnologiýasyndan doly peýdalanýan akylly ýangyndan goramak. ýüze çykdy.Akylly ýangyndan goramagyň gurluşygy, ýerli we bölümlere uly üns we goldaw berdi.

Fireangyn howpsuzlygy gurluşygy hemmeler hakda.Akylly şäherleri gurmak üçin ýangyn howpsuzlygy gurluşygy iň möhüm meseledir.Akylly şäherleriň ösüşine laýyk bolmagy üçin akylly ýangyn howpsuzlygy ulgamyny nädip gurmaly, şäher ýolbaşçylarynyň göz öňünde tutmaly meselesi.

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, akylly ýangyndan goramak pudagy bolsun ýa-da adaty ýangyndan goramak pudagy bolsun, ýangyndan goramak ulgamynyň iň möhüm bölegi ýangyndan goramak turbasydyr.

ýangyndan goramak pudagy üçin lazer kesiji maşyn

Müşderilerimiziň biri, ýangyndan goramak we Koreýada turba ýasamak üçin ýangyndan goramak bölekleri üçin ONE-STOP hyzmat ulgamy bolup, esasan turba materiallaryny, turba satuwyny, ýangyn söndüriji turba ýasamagy, ýangyn söndüriji enjamlary öndürýär.Fireangyn sepiji turbalaryň önümçiligini artdyrmak üçin bu müşderi iki sany Sets 3000w Golden Vtop doly awtomatiki usulda hödürledisüýümli lazer turba kesiji maşyn P2060A.

Müşderiniň talaplary: Turbalarda lazer bellemek we kesmek.

Biziň çözgüdimiz: Kesilmezden ozal turbalarda bellikleri tamamlamak üçin awtomatiki bukja ýükleýjisine bellik ulgamy goşuldy.

ýangyndan goramak pudagy üçin lazer kesiji maşyn

süýümli lazer turbasynyň kesiji bahasy

Fireangyndan goramak turbageçirijisi hemişe statik ýagdaýda bolansoň, turbageçirijiniň talaplary has berk we turbageçiriji basyşa, poslama we ýokary temperatura garşylyga garşy durmalydyr.Köplenç ulanylýan ýangyç turba materiallary: sferoid suw üpjünçiligi guýma demir turba, mis turba, poslamaýan polat turba, garyndy turbasy, çukurlanan, deşilen we ş.m.

P2060A turbalary kesmek üçin professional enjamdyr.Bir gezek kesilýär we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan ýokary awtomatlaşdyryş derejesine eýe.

Fireangyn söndüriji obýektde ýangyn söndüriji ulgamyň iň esasy ýangyn söndüriji desgasy öňünden ýasalan turbadan, çeýe bogundan, kebşirlenen rozetkalardan we pürküji kellesinden bolmaly we asyl işini ýerine ýetirmek üçin kesmek, urmak we kebşirlemek bilen organiki taýdan birleşdirilmelidir.

P2060A awtomatiki lazer turbalary kesýän maşyn, ýokary derejeli lazer kesiji turba ýörite enjamdyr.Işlemek aňsat, ýokary awtomatlaşdyrylan, ýokary takyk kesiş we iri önümçilik önümçiliginiň we beýleki köp sanly ösen aýratynlyklaryň zerurlyklaryna uýgunlaşyp, enjam turbalaryny gaýtadan işlemek pudagy üçin ilkinji saýlama bolýar.Önüm dürli kesiş we düşüriş uzynlyklaryny we dürli turba diametrleri üçin kesiş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin seriýalaşdyryldy, şeýlelik bilen ýangyndan goramak pudagynda has köp ulanyja şahsy hyzmat berilýär.

Metal lazer turba kesiji, port turbalarynda port kesmegi we turbanyň üstüni kesmegi amala aşyryp biler.Polat turbalaryň, mis turbalaryň, alýumin turbalarynyň, poslamaýan polatdan ýasalan önümçilik turbalarynyň we ş.m. göni tegelek turbalary kesip biler.;tegelek turba çukurlaryny kesmek, tegelek turbalary kesmek, tegelek turbalary urmak, tegelek turbalary kesmek nagşy we ş.m.

turba lazer kesiji maşyn

Altyn Vtop turba lazer kesiji P2060A aýratynlyklary

“Altyn lazer” turba kesiji maşyn 2012-nji ýylda işlenip düzüldi, 2013-nji ýylyň dekabrynda YAG turba kesýän maşynyň ilkinji toplumy satyldy.2014-nji ýylda turba kesýän maşyn fitnes / sport enjamlary pudagyna girdi.2015-nji ýylda dürli pudaklarda süýümli lazer turbalaryny kesýän maşynlar öndürildi we ulanyldy.Indi bolsa turbany kesýän maşynyň işleýşini hemişe gowulaşdyrýarys we kämilleşdirýäris.

P2060A 3000w Maşyn tehniki parametrleri

Model belgisi P2060A
Turba / turba görnüşi tegelek, inedördül, gönüburçly, ýumurtga, OB görnüşli, D görnüşli, üçburçluk we ş.m.
Turba / turba görnüşi burç polat, kanal polat, H görnüşli polat, L görnüşli polat, polat zolak we ş.m. (wariant üçin)
Turbanyň / turbanyň uzynlygy Maksimum 6m
Turbanyň / turbanyň ululygy Φ20mm-200mm
Turba / turba ýüklemek agramy Maksimum 25kg / m
Bukjanyň ululygy Maksimum 800mm * 800mm * 6000mm
Bukjanyň agramy Maksimum 2500 kg
Positionagdaýyň takyklygyny gaýtalaň +0.03mm
Positionerleşiş takyklygy +0.05mm
Süýüm lazer çeşmesi 3000W
Positionerleşiş tizligi Maksimum 90m / min
Çak aýlanyş tizligi Maks 105r / min
Tizlenme 1.2g
Tizlenmäni kesiň 1g
Grafiki format Gaty işler, Pro / e, UG, IGS
Elektrik üpjünçiligi AC380V 60Hz 3P
Jemi sarp ediş 32 KW

P2060A Maşyn kesiş nusgalaryny görkezmek

metal turba lazer kesiji bahasy

Koreýa müşderi zawodynda P2060A maşyn

süýümli lazer kesiji bahasy

Fireangyn turbageçirijisiniň demo wideosyny kesmek üçin P2060A maşyn

 


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň